آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : ۳۸۸۴۰۴۰۱ – ۳۸۸۴۰۴۰۰ – ۳۸۸۴۰۸۸۵ – ۳۸۸۴۰۸۸۶
داخلی : ۱۳۹
مسئول دفتر ریاست : ابوالفضل گلبان