آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : 38840555 – 38840554 – 38840553 – 38840886  – 38840885 – 38840401
داخلی : 139
مسئول دفتر ریاست : ابوالفضل گلبان