آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : ۳۸۸۴۰۵۵۵ – ۳۸۸۴۰۵۵۴ – ۳۸۸۴۰۵۵۳ – ۳۸۸۴۰۸۸۶  – ۳۸۸۴۰۸۸۵ – ۳۸۸۴۰۴۰۱
داخلی : ۱۳۹
مسئول دفتر ریاست : ابوالفضل گلبان