آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : ۳۸۸۴۰۵۵۵ – ۳۸۸۴۰۵۵۴ – ۳۸۸۴۰۵۵۳ – ۳۸۸۴۰۸۸۶  – ۳۸۸۴۰۸۸۵ – ۳۸۸۴۰۴۰۱
داخلی : ۱۵۲ و ۱۵۳

رایانامه : QomShoraaΦGmail.com
مدیریت روابط عمومی : سعید اویسی
تولید محتوای سایت: سعید آقایی