آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : ۳۸۸۴۰۵۵۵ – ۳۸۸۴۰۵۵۴ – ۳۸۸۴۰۵۵۳ – ۳۸۸۴۰۸۸۶  – ۳۸۸۴۰۸۸۵ – ۳۸۸۴۰۴۰۱
داخلی : ۱۵۲ و ۱۰۷

رایانامه : QomShoraaΦGmail.com
رئیس اداره روابط عمومی : سعید آقایی
کارشناس اداره روابط عمومی: محمد آقازیارتی