معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ محمود مسگری
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ محمود مسگری
.

نام: محمود
نام خانوادگی: مسگری
سمت: رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر قم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه پیام نور تهران
رشته تحصیلی: مدیریت شهری
پست الکترونیکی: mmesgari@qom.ir

سوابق مدیریتی و اجرایی:
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای چهارم
عضو کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم
سخنگوی شورا
مدیر کل حوزه استاندار
معاونت گردشگری و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی استان قم
مدیریت بیمارستان شهید بهشتی قم
مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان قم