پنج شنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۷ Thursday, 21 February , 2019
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای مجید اخوان ۰۷ دی ۱۳۹۷

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای مجید اخوان

.

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای علیرضا احمدی ۰۷ دی ۱۳۹۷

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای علیرضا احمدی

.

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای زین العابدين قراچورلو ۰۷ دی ۱۳۹۷

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای زین العابدين قراچورلو

.

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای روح الله امرالهی ۰۷ دی ۱۳۹۷

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای روح الله امرالهی

.

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای محسن محرری ۰۷ دی ۱۳۹۷

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای محسن محرری

.

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای سید محمد آتش زر ۰۷ دی ۱۳۹۷

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم ؛ جناب آقای سید محمد آتش زر

.