آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : ۳۸۸۴۰۵۵۵ – ۳۸۸۴۰۵۵۴ – ۳۸۸۴۰۵۵۳ – ۳۸۸۴۰۸۸۶  – ۳۸۸۴۰۸۸۵ – ۳۸۸۴۰۴۰۱
رایانامه : QomShoraaΦGmail.com