آغاز عملیات اجرایی مجتمع اقامتی تجاری آموزشی بصیرت - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم