آیین اذن خدمت اعضای شورای ششم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم