افتتاح بوستان خضرنبی علیه السلام - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم