اهدای خون اعضای شورای اسلامی شهر قم - دی ماه ۱۳۹۷ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم