اهدای خون اعضای شورای اسلامی شهر قم – دی ماه 1397 | شورای اسلامی شهر مقدس قم