اهدای خون اعضای شورای اسلامی شهر قم - دی ماه 1397 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم