بازدید از محل نگهداری پرندگان پروژه باغ پرندگان قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم