بازدید از محل نگهداری پرندگان پروژه باغ پرندگان قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم