بازدید از پروژه های عمرانی شهردار قم-مرداد 1399 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم