بازدید از پروژه های عمرانی شهردار قم-مرداد ۱۳۹۹ | شورای اسلامی شهر مقدس قم