بازدید از پروژه های عمرانی شهردار قم-مرداد 1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم