بازدید از پروژه های عمرانی شهردار قم-مرداد ۱۳۹۹ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم