بازدید اعضای شورای اسلامی شهرقم از دفاتر رسانه های استان - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم