بازدید اعضای شورای اسلامی شهرقم از ستادهای تسهیلات زائرین نیمه شعبان | شورای اسلامی شهر مقدس قم