بازدید اعضای شورای اسلامی شهرقم از ستادهای تسهیلات زائرین نیمه شعبان - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم