بازدید اعضای شورای اسلامی شهرقم به همراه شهردار از چگونگی مدیریت بحران و جلوگیری از ورود سیل به شهر - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم