بازدید اعضای شورای اسلامی شهرقم به همراه شهردار از چگونگی مدیریت بحران و جلوگیری از ورود سیل به شهر | شورای اسلامی شهر مقدس قم