بازدید اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم از حادثه فرونشست خیابان در میدان کشاورز - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم