بازدید اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم از حادثه فرونشست خیابان در میدان کشاورز | شورای اسلامی شهر مقدس قم