بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از ورودی جعفریه به شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم