بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ایستگاه های آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشان - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم