بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ایستگاه های آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشان | شورای اسلامی شهر مقدس قم