بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ستادهای تسهیلات زائرین-نوروز۱۳۹۸ | شورای اسلامی شهر مقدس قم