بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران | شورای اسلامی شهر مقدس قم