بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم