بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از شهرک خودرو و سازمان میادین - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم