بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از شهرک خودرو و سازمان میادین | شورای اسلامی شهر مقدس قم