بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از پروژه‌های ترافیکی شهرداری - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم