بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم به همراه استاندار و شهردار قم از پروژه پیاده راه ارم و انقلاب - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم