بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از روند ساخت شهر بازی معارفی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم