بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از پروژه‌های شهری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم