بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از کشتارگاه صنعتی جاهد قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم