بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از کشتارگاه صنعتی جاهد قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم