بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری از آماده سازی موکب های مسیر جمکران - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم