بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم از سایت پسماند البرز - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم