بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم از ستادهای نوروزی | شورای اسلامی شهر مقدس قم