بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم از ستادهای نوروزی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم