بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم از محل ریزش خیابان در میدان کشاورز - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم