بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم از محل ریزش خیابان در میدان کشاورز | شورای اسلامی شهر مقدس قم