بازدید ریاست شورای اسلامی شهر مقدس قم از ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر منطقه ۵ شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم