بازدید نوروزی جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از آسایشگاه سالمندان - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم