تقدیر از خانواده شهید حیدر رضایی؛ نخستین شهید نوجوان ۱۲ ساله در روز قیام ۱۹ دی مردم قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم