جلسه رسمی و فوق العاده شورای اسلامی شهر مقدس قم - ششم فروردین 1399 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم