جلسه رسمی و فوق العاده شورای اسلامی شهر مقدس قم – ششم فروردین 1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم