جلسه رسمی و فوق العاده شورای اسلامی شهر مقدس قم - ششم فروردین ۱۳۹۹ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم