حضور سردار میرفیضی، فرمانده انتظامی استان قم به مناسب روز ناجا در جلسه رسمی شورای شهر قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم