حضور سردار میرفیضی، فرمانده انتظامی استان قم به مناسب روز ناجا در جلسه رسمی شورای شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم