دیدار اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم با دکتر زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم