دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم