دیدار شهردار شهر نیامی با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم