دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهرقم با رئیس مجلس شورای اسلامی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم