بازدید شبانه اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از خدمات نیروهای خدمات شهری | شورای اسلامی شهر مقدس قم