بازدید شبانه اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از خدمات نیروهای خدمات شهری - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم