سومین نشست هم اندیشی اعضای ادوار شورای اسلامی شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم