عیادت اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم از دکتر امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم