نشست خبری رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم-اسفند1397 | شورای اسلامی شهر مقدس قم