نودمین جلسه شورای اسلامی شهرمقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم