نودمین جلسه شورای اسلامی شهرمقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم