کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر قم با حضور استاندار قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم