آغاز بررسی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری قم در کمیسیون های تخصصی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
آغاز بررسی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری قم در کمیسیون های تخصصی
مجید اخوان با اشاره به دریافت بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری قم به شورای اسلامی شهر مقدس قم اظهار داشت: بودجه پشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری قم با اولویت در کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر بررسی خواهد شد.