آغاز بررسی بودجه پیشنهادی 1400 شهرداری قم در کمیسیون های تخصصی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
آغاز بررسی بودجه پیشنهادی 1400 شهرداری قم در کمیسیون های تخصصی
مجید اخوان با اشاره به دریافت بودجه پیشنهادی 1400 شهرداری قم به شورای اسلامی شهر مقدس قم اظهار داشت: بودجه پشنهادی 1400 شهرداری قم با اولویت در کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر بررسی خواهد شد.