اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای شهرقم-فروردین۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای شهرقم-فروردین۱۳۹۸