اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای شهرقم-فروردین1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم