بازدید حسن طلایی عضو شورای اسلامی شهر قم از سامانه ۱۳۷ – دی ماه ۱۳۹۷ | شورای اسلامی شهر مقدس قم