بازدید حسن طلایی عضو شورای اسلامی شهر قم از سامانه ۱۳۷ – دی ماه ۱۳۹۷ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
بازدید حسن طلایی عضو شورای اسلامی شهر قم از سامانه ۱۳۷ – دی ماه ۱۳۹۷