بازدید رئیس شورای اسلامی شهر قم از سامانه ۱۳۷ - دی ماه ۱۳۹۷ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر قم از سامانه ۱۳۷ – دی ماه ۱۳۹۷