بازدید رئیس شورای اسلامی شهر قم از سامانه 137 – دی ماه 1397 | شورای اسلامی شهر مقدس قم