بازدید نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم از سامانه137-بهمن1397 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
بازدید نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم از سامانه137-بهمن1397

حسن بختیاری اظهار داشت : سامانه 137 و 1888 مراجعات مکرر شهروندان به شهرداری، بروکراسی اداری و حجم ترافیک شهری را کاهش داده و در کمترین زمان درخواست ایشان، پیگیری و پاسخ داده می‌شود که این از اهداف دولت الکترونیک است.