بررسی مشکلات ترافیکی منطقه شهر قائم با حضور دکتر دهناد و شهردار منطقه - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
بررسی مشکلات ترافیکی منطقه شهر قائم با حضور دکتر دهناد و شهردار منطقه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مشکلات ترافیکی منطقه شهر قائم قم با حضور دکتر دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم و زین العابدین قراچورلو شهردار منطقه پنج بررسی گردید.